Onkologičtí pacienti a ozdravné pobyty

Zhodnocení významu

My, onkologičtí pacienti z celé České republiky, tč. účastníci ozdravného pobytu v Melchtalu ve Švýcarsku, pořádaného ve dnech 23. 4. – 9. 5. 2004 občanským sdružením ARCUS – ONKO CENTRUM a výrazně spolufinancovaného VZP ČR, hodnotíme velmi pozitivně význam a prospěch těchto pobytů z hlediska zlepšení kvality našich životů.

Nádorová onemocnění postihují v ČR stále mladší jedince a proto považujeme za nezbytné a prospěšné pokračovat v ozdravných pobytech. Cílem těchto ozdravných pobytů je přispět k odstranění nežádoucích účinků protinádorové léčby, zlepšení kondice nácvikem správných životních návyků a tím vytvoření šance pro snazší návrat do normálního aktivního života. Onkologičtí pacienti – účastníci ozdravných pobytů díky informacím, poznatkům a zkušenostem získaným na těchto pobytech dokáží ovlivňovat nejen sami sebe, ale i další pacienty, členy svépomocných klubů pacientů v místě bydliště a tím přispívají k rozšíření osvěty mezi ostatní onkologické pacienty.

Ozdravné pobyty mají značný význam pro získávání psychické stability, vyrovnání se s nemocí, znovunalezení sebe sama a svého místa v rodině i ve společnosti, zlepšování sebekontroly a tím i zvýšení odolnosti vůči stresu díky pohybovému režimu, programové náplni i vlivu ostatních spoluúčastníků. Tyto ozdravné pobyty vhodně doplňují systém odborné lékařské péče, která je jinak dle našeho názoru příliš jednostranně zaměřená a opomíjí péči o duševní stav nás onkologických pacientů. Považujeme za nutné zdůraznit, že tyto pobyty nemohou být nahrazeny běžnou lázeňskou péčí, která disponuje jinými rehabilitačními prostředky a je orientována především na individuální následnou rehabilitaci.

Součástí ozdravných pobytů jsou vedle přiměřené tělesné zátěže v horském prostředí, relaxačního a rehabilitačního cvičení, lymfodrenáží, také přednášky lékařů, psychologů a dalších odborníků, pomoc psychologů při nejrůznějších problémech i racionální strava. Všechny tyto aktivity probíhají pod odborným dohledem zdravotnického personálu organizačně zajišťovaného ARCUS – ONKO CENTREM Česká Lípa.

Závěrem chceme vyjádřit vděčnost všem členům správní rady VZP ČR a celému vedení Ústředí VZP ČR, kteří se podíleli a podílejí na realizaci těchto pro nás velmi prospěšných a užitečných ozdravných pobytů.

Pevně věříme, že takto poskytovaná preventivní péče zůstane i nadále zachována.

V Melchtalu dne 3. května 2004.

Podepsáno 43 účastníků pobytu.

Zpět na "Tiskové centrum"