Hamburské prohlášení

4. evropská konference o karcinomu prsu | Hamburk, 16. - 20. března 2004

Během svého závěrečného plenárního zasedání konaného 20. března v Hamburku dosáhla 4. evropská konference o karcinomu prsu konsensu ve všech klíčových otázkách. Kliničtí pracovníci, vědci a uživatelé zdravotní péče představující 3 557 účastníků konference formulovali během plenárního zasedání za použití počítačového hlasovacího systému Hamburské prohlášení.

Doufáme, že cíle nastíněné v tomto dokumentu podnítí tolik potřebná zlepšení v oblasti nádorového onemocnění prsu.
EORTC-BCG, EUSOMA, budou společně s koalicí EUROPA DONNA pracovat na dosažení těchto cílů a to působením na evropské vlády, evropský parlament a evropské komise, mobilizaci zdravotníků, vědeckých komunit a zdravotnického průmyslu.
Rakovina prsu je nejčastější nádorové onemocnění a nejčastější příčina úmrtí žen s nádorovým onemocněním v Evropě. Úmrtnost na rakovinu prsu nicméně klesá díky společnému boji všech zúčastněných stran (žen ohrožených karcinomem prsu, lékařů, zdravotních sester, vědeckých pracovníků, pacientů, novinářů atd.) Partnerství se vyplácí. Narůstající počet pacientů s karcinomem prsu tak může dosáhnout běžné délky života.

Výskyt rakoviny prsu stoupá a zasluhuje si prvořadou pozornost. Výzkum je předpokladem dalšího vývoje. Je nutné podporovat klinické experimenty a translační výzkum.

Během všech předchozích evropských konferencí o rakovině prsu byla vypracována závěrečná prohlášení, která se stala důležitým nástrojem pro komunikaci s politiky a médii. Chceme navázat na tento úspěšný postup.

Předchozí prohlášení (florentské, bruselské a barcelonské) upozorňovala na význam skreeningových programů, translačního výzkumu, angažovanosti pacientů, sledování rizik a na potřebu provádět léčbu nádorového onemocnění prsu na mezioborových odděleních (prsní jednotky - breast units) podle posledních směrnic schválených v Evropském parlamentu.

Delegáti 4. evropské konference o rakovině prsu kladou důraz na prvořadý význam následujících čtyř oblasti.

1. Vědecký výzkum. Mimořádně přísná legislativa, neoprávněná administrativní omezení a krácení vládních rozpočtů ohrožují výzkum a tím i výzkum rakoviny prsu. Kromě toho nová evropská směrnice o klinických studiích by mohla vést k ponechání výzkumu rakovinu prsu téměř výhradně na iniciativě farmaceutického průmyslu. Nelze jistě popřít přínos těchto farmaceutických společností zapojených do vývoje nových léků. Účastníci 4. evropské konference o rakovině prsu jsou však znepokojeni tím, že tato situace vede k poklesu "nefarmaceutického" výzkumu (chirurgie, zobrazování, radioterapie, léčba na míru - treatment tailoring atd.). Tento negativní vliv na nezávislý vědecký výzkum kromě toho ještě více posílí tendence nadaných evropských vědců dokončovat své studie a projekty po emigraci do USA.
Účastníci 4. evropské konference o karcinomu prsu vyzývají k jasnému vymezení finanční a strukturální podpory vědeckého výzkumu, k umožnění volné cirkulace vzorků tkání a krevních vzorků v rámci EU pro vědecké účely a k větší angažovanosti pacientů a dalších uživatelů na výzkumných projektech a monitoringu.

Účastníci navrhují, aby prostředky pocházející z ústředního rozpočtu EU (například procento současné roční tabákové dotace) byly přiděleny na translační výzkum karcinomu prsu a také, aby soukromé dárcovství na výzkum rakoviny prsu bylo podporováno prostřednictvím zvýšené daňové odpočitatelné položky, která je v současné době stanovena ve všech členských zemích.

2. Individuální hodnocení rizika karcinomu prsu. Stále stoupá počet žen, které chtějí znát osobní riziko onemocnění rakovinou prsu. Všechny prsní jednotky by měli zřídit speciální oddělení pro posuzování individuálního rizika a rozvíjet výzkum v této oblasti. Poradenství by mělo zahrnovat kompetentní konzultaci o všech prokázaných preventivních opatřeních, o dostupnosti těchto opatření v rámci příslušného zdravotnického systému a také pomoc při zajišťování ochrany soukromí. S rozvojem zákroků snižujících riziko onemocnění karcinomem prsu je třeba sledovat problematiku jejich dostupnosti a podporovat možnost jejich bezplatného poskytování.
Ženám se závažnou pozitivní rodinnou anamnézou výskytu rakoviny prsu by mělo být nabídnuto úplně bezplatné genetické poradenství včetně genetického testování.

3. Věková hranice. Většina diagnostických a léčebných procedur rakoviny prsu je limitováno věkem, ačkoliv pro tyto limity chybí vědecké důkazy. 4. evropská konference o karcinomu prsu chce upozornit na nárůst starší populace a její specifické potřeby a proto navrhuje, aby se pro účast v klinické péči rozhodovalo spíše na základě fyziologického stavu, než na základě věku a tudíž, aby při vytváření standardních preventivních a léčebných plánů nebyla stanovena horní věková hranice.

4. Následná péče po karcinomu prsu. 4. evropská konference o karcinomu prsu zaznamenává potřebu znovu definovat koncepci péče o pacienty s karcinomem prsu po primární léčbě. Standardní program následné péče, praktikovaný v současnosti, neslouží ženám dostatečně. Péče po rakovině prsu by neměla mít za cíl pouze odhalení lokálních relapsů a druhotných primárních tumorů, ale měla by také zahrnovat psychologickou podporu a řízené zvládání vedlejších účinků léčby.

Na druhé straně se zdá, že dosud nebylo dosaženo jednoty v názoru na dobu trvání a periodicitu následné péče ani na seznam požadovaných vyšetření. U pacientů léčených mimo výzkumné prostředí, by měla být následná péče po primární léčbě nádorového onemocnění prsu plánována mezioborovým týmem a individuálně konzultována s pacientem.

Tisk, vysílaná audiovizuální média a poskytovatelé služeb na internetu jsou vyzýváni k propagaci Hamburského prohlášení a k posilování obecného vědomí významu této problematiky.

Opatření, ke kterým vyzývají účastníci 4. evropské konference o karcinomu prsu budou zhodnocena na 5. evropské konferenci o karcinomu prsu konané v březnu 2006 v Nice.

Jacek Jassem Předseda konference
Mary Buchanan Spolupředseda konference
Luigi Cataliotti President EUSOMA
Stella Kyriakades President Europa Donna
Emil Rutgers Předseda EORTC – BCG

Hamburk 20. března 2004