Karcinom prostaty

PROHLÁŠENÍ "EUROPA UOMO": EVROPSKÁ KOALICE PROTI RAKOVINĚ PROSTATY

Představitelé podpůrných skupin pacientů s rakovinou prostaty z 18 evropských zemí definovali akce v boji proti rakovině prostaty takto:
Rakovina prostaty je jedním z nejčastějsích onemocnění v celé Evropě. Odhad je téměř 150 000 nových případů v tomto roce v EU a počet se bude zvyšovat v budoucích letech.
Aktuálně je v Evropě více než jeden milion pacientů s touto nemocí.
Nové diagnostické metody a změny v přístupu k této nemoci znamenají, že stále více případů je zjištěno už v ranném stádiu, kdy je léčba účinější.
Rakovina prostaty je chronické onemocnění, které způsobuje mnohé citové a společenské problémy u pacientů i jejich rodin. Pokroky v dlouhodobé kontrole choroby zlepšují jak délku, tak kvalitu života pacientů.
Kontrolovat společenské následky choroby a možné prevence je možné při soustavném zvyšování pokroku ve výzkumu a péči o pacienty.

Z těchto uvedených důvodů jsme sestavili 10 hlavních cílů, které potřebují stálou pozornost:

  1. Najít cesty a prostředky na zabezpečení kvality života pro pacienty s rakovinou prostaty a jejich rodiny.
  2. Podporovat šíření a výměny jak důkazné evidence, tak faktických a aktuálních informaci o rakovině prostaty.
  3. Podporovat uvědomění a vhodné diagnostické a prognostické postupy.
  4. Zdůraznit nutnost co nejdřívějšího zjištění choroby.
  5. Vést kampaň za moľnost a přístup k optimální léčbě.
  6. Zabezpečit kvalitní podpůrnou péči při a po léčbě.
  7. Zabezpečit multi-profesionální kvalitu péče a vhodnou lékařskou infrastrukturu.
  8. Ocenit dobrou klinickou praxi a podporovat její vývoj.
  9. Zajistit, aby všichni plně porozuměli navrhované léčbě, včetně účasti na klinických studiích a práva pacienta, dostat další lékařský názor.
  10. Podporovat další pokrok ve výzkumu rakoviny prostaty.

My, evropští pacienti, se hlásíme k zodpovědnosti za kontrolu nad touto chorobou ustanovením "Evropské koalice rakoviny prostaty" Europa Uomo.

Antverpy, Belgie


PhDr. MUDr. Kolombo Ivan

Karcinom prostaty je nejčastějším zhoubným nádorem a druhou nejčastější příčinou úmrtí na maligní onemocnění u mužů v řadě vyspělých zemích světa. Zvyšující se výskyt karcinomu prostaty v České republice v posledních letech kopíruje nepříznivý vývoj ve světě. V řadě vyspělých zemích jako je například Švédsko představuje výskyt karcinomu prostaty již více než jednu třetinu všech zhoubných nádorů u mužů. Dle údajů Národního onkologického registru ČR dosáhla v roce 2000 incidence karcinomu prostaty v České republice 54,4/100.000 mužů. Na rozdíl od jiných zhoubných nádorů bohužel narůstá i mortalita, která v roce 2000 dosahovala 26,5/100.000 mužů. Situace je ještě horší v porovnání se situací v jiných zemích, kde takzvaný index mortality/incidence (%) je právě u nás jedním z nehorších – viz tabulka. Jedním z nejdůležitějších faktorů této kritické situace je skutečnost, že stále značná část případů je odhalena až v pokročilém stádiu onemocnění. V posledních desetiletích udělala medicína velké pokroky a řada dříve neléčitelných chorob byla zcela potlačena nebo je již moderní terapií dobře ovlivnitelná. Bohužel to neplatí zdaleka pro všechny nemoci nebo jejich pokročilejší stádia. Právě toto platí také u pokročilého karcinomu prostaty se vzdálenými metastázami, kdy již úplné vyléčení není možné, což také platí i pro řadu dalších zhoubných onemocnění. Protože veškerý nákladný medicínský výzkum dosud nenašel spolehlivý recept, který by zabránil vzniku těchto smrtelně nebezpečných onemocnění soustřeďujeme se možnost léčby. Našly se již účinné cesty pro boj s těmito nádory. Základem úspěchu je včasné odhalení nemoci v počátečním stádiu.

Tabulka - Karcinom prostaty
Tabulka – Karcinom prostaty: index mortalita/incidence (%), WHO 2000 (podle- Cancer incidence, Mortality and Prevalence World-wide, WHO-IARC: Globocan 2000)- potvrzuje vzhledem k četnosti výskytu jednu z relativně nejvyšších hodnot úmrtí na karcinom prostaty právě v České republice


Pro lepší názornou ilustraci tohoto problému, mohu uvést situaci týkající se rakoviny žaludku. Rakovina žaludku v pokročilejším stádiu zůstává i při použití nejmodernějších protinádorových léků a dostupných technik, onemocněním smrtelným. Zajímavostí je, že největší výskyt rakoviny žaludku na světě je dlouhodobě v Japonsku. Přestože lékaři a vědci v Japonsku věnují obrovské úsilí na objasnění tohoto problému, nepodařilo se dosud objevit účinný postup či dietu k zabránění vzniku tohoto onemocnění. Japonsko zůstává i nyní zemí s nejvyšším výskytem rakoviny žaludku na světě. Co se však podařilo změnit v posledních desetiletích je, že v Japonsku téměř každého pacienta vyléčí. Klíčem úspěchu se stala velmi dobrá informovanost o hrozbě tohoto onemocnění pro všechny Japonce, kteří velmi ukázněně přicházejí k pravidelným vyšetřením preventivně či hned při prvních příznacích. Vlastní vyšetření na rakovinu žaludku není zdaleka příjemné. Jedná se o endoskopické vyšetření, takzvanou gastroskopii s nutností zavést vlastní vyšetřovací přístroj ústy, přes jícen až do žaludku. Díky častým pravidelným gastroskopiím, se daří zachytit rakovinu v počátečním stádiu a u těchto nemocných je neprodleně operačně odstraněn žaludek se začínajícím nádorem. V jiných zemích, kde nejsou obyvatelé dobře informováni se nemocní dostávají k prvnímu vyšetření pozdě a řadu nemocných se pak již nepodaří zachránit. Na tomto příkladu vidíme, že Japonsko sice zůstalo zemí s nejvyšším výskytem rakoviny žaludku, ale zemře zde jen minimum nemocných, kteří většinou zanedbali časné vyšetření nemoci.

Dnes je již zcela jasné, že tak závažnou situaci týkající se karcinomu prostaty v České republice nezvládnou urologové a onkologové sami. Nezbytná je velmi dobrá informovanost široké veřejnosti a také zdravotníků 1.linie o tomto smrtelném onemocnění. Důležitá je i pomoc ze strany ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven, které naštěstí již dnes většinou podporují časnou diagnostiku karcinomu prostaty a hradí z veřejného zdravotního pojištění velmi důležitý laboratorní test PSA stanovený z krve. Při odhalení karcinomu prostaty se nejvíce uplatňuje právě vyšetření krevního testu PSA (Prostatický specifický antigen) nebo lékařské vyšetření prstem přes konečník. Časná diagnostika umožní odhalit více případů ještě ve stádiu lokalizovaného onemocnění. Úplné vyléčení při karcinomu prostaty je zatím možné právě v časném stádiu lokalizovaného onemocnění.

Spontánní odpovědí na tuto závažnou situaci se snahou pomoci, byl vznik pacientské organizace sdružující nemocné s karcinomem prostaty. Sekce pro karcinom prostaty vznikla v roce 2005 díky entuziasmu pana Ing. Václava Maška, Ing. Richarda Honsi a Zbyňka Štěpána s nezjištnou podporou paní MUDr. Petry Řiháčkové, specialistce pro onkologii ze společnosti Novartis a díky dobrovolné práci řady již léčených nemocných v rámci u nás etablovaného a dobře známého sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM. Občanské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM se sídlem v IKEM Praha pomáhá onkologickým pacientům a jejich rodinám z celé ČR již od roku 1993. Předsedkyně představenstva paní Jana Koželská, která je signatářkou Pařížské charty proti rakovině, nositelka Ceny O.Havlové a dalších cen., stála již v roce 1990 u zrodu myšlenky více sdružovat pacienty, kteří prodělali onkologickou léčbu, mají problémy s následnou péčí, ale přesto si mohou být svými zkušenostmi navzájem velmi užiteční. Známými aktivitami ARCUS – ONKO CENTRA jsou zejména akce v oblasti osvěty, prevence a pomoci onkologickým pacientům. Měsíčně pro členy a organizace či nemocnice vychází časopis ARCUS, pravidelně každý rok vychází brožury pomáhající pacientům orientovat se ve složité zdravotní situaci. Velký zájem z řad pacientů a odborníků je i o každoročně pořádané semináře v České Lípě a ve Znojmě či o informace na stránkách www.arcus-oc.org, které jsou nyní připravovány v nové podobě.

ARCUS – ONKO CENTRUM provozuje též onkologickou linku, psychosociální poradny v Praze, Havlíčkově Brodě a Zlíně. Pacienti se obrací se svými dotazy také na kontaktní centra v České Lípě, Praze a ve Znojmě. Oblíbené jsou každoročně pořádané rekondiční pobyty v ČR a ozdravné pobyty v zahraničí. Velkou pomocí jsou i rozjíždějící se aktivity jednotlivých odborných sekcí pro pacienty s karcinomem prsu, tlustého střeva, rakoviny děložního čípku, mnohočetného myelomu a karcinomu prostaty.

Sekce pro karcinom prostaty, které v současnosti fungují již ve většině vyspělých zemích světa, našla velkou podporu na mezinárodní úrovni u Evropské koalice v boji s rakovinou prostaty Europa Uomo se sídlem v Antverpách v Belgii vedené panem profesorem L. Denisem a T. Hudsonem. Zástupci z řad pacientů se podílí na přípravě materiálů a na akcích přispívajících k osvětě, prevenci a pomoci postiženým spoluobčanům. V domácích podmínkách pak sdružení vděčí za velkou pomoc společnosti Novartis s jejíž pomocí připravuje materiály týkající se problematiky karcinomu prostaty a popularizující základní zásady Evropského kodexu proti rakovině. V písemných i elektronických formátech budou poskytovány nejdůležitejší informace pro pacienty i zdravotníky první linie po vzoru sesterských zkušených organizací ze zahraničí. Součástí informací bude také vytvoření databáze kontaktů (adres, e-mailů, telefonů pracovišť) na specialisty urology a onkology z jednotlivých regionů, kteří budou souhlasit se zveřejněním těchto údajů a budou ochotni podpořit snahu o lepší informovanost naší veřejnosti o této závažné problematice. Rovněž se připravují vystoupení pro média a tiskové konference se snahou upozornit na závažnost celé situace. První televizní natáčení proběhlo 15.2.2006 přímo v sídle ARCUS – ONKO CENTRA a bylo zajištěno panem JUDr. Milanem Brunclíkem, který je velkým mecenášem a propagátorem zvláště elektronické formy zdravotních screeningů. Jeho příspěvky věnované zdravotním tématům jsou celosvětově dostupné v rámci broadbendového internetového televizního vysílání (www.bonustv.cz) a v archívu tohoto formátu jej nalezneme pod označením Zdravíčko.

Příští povídání věnované karcinomu prostaty se bude věnovat rizikovým faktorům a možnostem prevence tohoto závažného onemocnění. Budeme si také moci elektronickou formou z pohodlí svého domova prostřednictvím SMS z mobilního telefonu otestovat riziko uroonkologického onemocnění pro sebe či své blízké. V případě dalších dotazů a problémů však neváhejte již nyní kontaktovat svého lékaře, urologa či onkologa. Konzultace je možná také u odborného lektora pro urologii MUDr. Ivana Kolomba, který se již řadu let intenzivně věnuje léčbě karcinomu prostaty a který pomáhal při vzniku sekce pro karcinom prostaty. Podrobnější informace věnované karcinomu prostaty a dalším častým urologickým nádorům můžeme nalézt také v monografii Dr. Kolomba s uroonkologickou tématikou v nabídce medicínského nakladatelství Galén (www.galen.cz), které vyšla v loňském roce. Během tohoto roku budou připraveny také informační letáky pro širokou veřejnost a plakáty zabývající se problematikou karcinomu prostaty, které budou poskytnuty do ordinací a čekáren praktických lékařů a dalších zdravotníků. Dalším impulsem pro práci celého sdružení bude účast skupiny našich pacientů pod vedením paní Koželské na mezinárodní pracovní konferenci v Miláně v květnu tohoto roku.

MUDr. Kolombo Ivan, FEBU
Urolog a chirurg z Centra robotické chirurgie a urologie
Nemocnice Na Homolce Praha
e-mail: kolomboi@seznam.cz
tel: +420 724 314 097