Firma Dynex a její partner ARCUS - ONKO CENTRUM v rámci projektu "Zvyšování znalostí v oblasti nových diagnostických metod a biotechnologií" společně připravují řadu seminářů věnovaných problematice rakoviny děložního čípku. Tyto semináře budou zaměřeny především na velký význam prevence a na současný vývoj moderní diagnostiky lidského papillomaviru, původce rakoviny děložního čípku.

Semináře jsou jednou z aktivit projektu, který je součástí programu JPD 3 a jako takový je spolufinancován Evropským sociálním fondem, rozpočtem ČR a rozpočtem hl. m. Prahy.
Více informací o programu JPD 3 naleznete na www.esfcr.cz.

Veškeré informace o připravovaných seminářích, aktivitách projektu a především o problematice rakoviny děložního čípku Vám poskytne firma Dynex, nositel projektu a distributor Digene hc2 HPV DNA Testu pro diagnostiku lidského papillomaviru:

Dynex, Na Čihadle 32, 160 00 Praha 6, www.dynex.cz, e-mail: office@dynex.cz, tel.: 220 303 600.

Chraňte se před rakovinou děložního čípku

MVDr. Jitka Musilová

Statistické údaje
Nádorová onemocnění jsou v naší republice po chorobách oběhového systému (muži 48%, ženy 58%) druhou nejčastější příčinou úmrtí (muži 29%, ženy 24%). Po rakovině prsu je druhou nejčastější zhoubnou nemocí u žen rakovina děložního čípku.

Rakovina je zákeřná nemoc. Rakovina děložního čípku je jedna z mála typů rakoviny, kterým se může předejít. Musí však být odhalena a léčena včas.

Celosvětově se ročně vyskytne kolem 400 000 případů rakoviny děložního čípku a je zaznamenáno více než 200 000 úmrtí. V Evropě je ročně zaznamenáno kolem 25 000 nových případů a okolo 12 000 úmrtí. V České republice ročně na toto onemocnění zemře v průměru jedna žena denně. Výskyt tohoto onemocnění u nás je jeden z nejvyšších v Evropě. Pohybuje se kolem 20 nových případů ročně na 100 000 žen, což např. představuje čtyřnásobek oproti Finsku (5,3) nebo trojnásobek proti Holandsku (7,1). V USA a řadě západoevropských států je výskyt ve srovnání s naší republikou zhruba poloviční.

Gynekologicko-cytologická prevence
Cílem preventivních programů je záchyt onemocnění v jeho časné fázi, kdy je ještě velká naděje na úspěšné a úplné vyléčení.

Závažné je zjištění, že přestože máme v našem právním systému zakotveno právo každé ženy na každoroční preventivní vyšetření, počet nových onemocnění za posledních dvacet let prakticky neklesl. Problém vysokého výskytu rakoviny děložního čípku v naší republice je dán především malou účastí žen na preventivních gynekologických prohlídkách (kolem 30%) a nízkou citlivostí cytologického vyšetření, které je součástí této prohlídky. Může se tak stát, že 30 až 50% nových případů rakoviny děl. krčku projde cytologickým sítem bez záchytu. Je však třeba říci, že zavedení cytologie do diagnostiky v polovině minulého století vedlo u nás i celosvětově k významnému snížení počtu úmrtí na tuto chorobu. V poslední době se však tento trend zastavil a počet úmrtí opět mírně stoupá. Cytologie má totiž svá omezení, která nelze překonat. Vedle již zmíněné nízké citlivosti je problémem i kvalita odběru a zpracování vzorku a především subjektivní hodnocení buněčných změn. Pro cytologické vyšetření (tzv. Pap test) se odebírá stěr buněk z děložního čípku, buňky se nanesou na sklíčko, obarví se a následně se v mikroskopu hledají abnormální buňky. U těchto buněk by totiž časem mohlo dojít k rakovinnému zvrhnutí.

Nové možnosti včasné diagnostiky

  • Rakovina dělož. čípku je druhé nejčastější nádorové onemocnění žen.
  • Původcem rakoviny děložního čípku je virus (lidský papillomavirus, HPV).
  • HPV je nejčastější sexuálně přenosná infekce.
  • HPV infekce je tím nebezpečnější, čím časněji k ní dojde.
  • Pro vznik přednádorových změn je nutné přetrvávání viru v organizmu.

V současné době se možnosti včasné diagnostiky rakoviny děložního čípku posunuly díky vědeckému pokroku o kus dopředu. Je již prokázáno, že původcem rakoviny děl. čípku je virus označovaný jako lidský papillomavirus (HPV).

Existuje více než 100 typů HPV. Jde o velmi častou infekci, která postihuje ženy i muže. Uvádí se, že 8 lidí z 10 se někdy během svého života tímto virem nakazí. K šíření viru dochází při sexuálním styku nebo při těsném kožním kontaktu. Většinou se jedná jen o přechodnou infekci, kdy si organizmus s virem sám poradí.

S rakovinou krčku jsou spojeny jen některé typy HPV. Jedná se o tzv. onkogenní, rakovinotvorné typy lidského papillomaviru. Tyto viry se nacházejí v podstatě ve všech nádorech děl. čípku. To znamená, že není karcinomu bez papillomaviru. Ale ne každá HPV infekce vede ke karcinomu; základem k tomu je přetrvávání infekce. Významnými rizikovými faktory pro vznik a vývoj onemocnění je kromě již zmíněného dlouhodobého přetrvávání HPV infekce v organizmu ženy i časné zahájení sexuálního života a rostoucí věk ženy. Výzkumy ukazují, že u jedné z pěti žen s přetrvávající HPV infekcí se během 3 let vyvinou předrakovinné změny. U žen s přetrvávající infekcí je až 300x vyšší riziko vývoje rakoviny než u žen bez HPV infekce (Pro srovnání riziko vzniku rakoviny plic u kuřáků je „jen“ 12 až 14x vyšší než u nekuřáků.). U žen nad 30 let, je doporučováno, aby u nich byl proveden vedle cytologie (Pap) i test na přítomnost HPV, což zvýší možnost ošetřujícího lékaře chránit ženu před vznikem rakoviny.

Poznání původce tohoto typu rakoviny vedlo ke snahám o prosazení či zlepšení preventivních programů zařazením testů prokazující přímo původce onemocnění. Četné studie v posledních deseti letech prokázaly přínos testu pro přímý průkaz nukleové kyseliny lidského papillomaviru (Digene hc2 HPV DNA Test). Zavedení tohoto testu umožňuje správně posuzovat hraniční a sporné cytologické nálezy, včas diagnostikovat infekci (už před objevením změn v buňkách) a kontrolovat účinnost následné léčby. Citlivost tohoto testu je kolem 95%, ve spojení s cytologií pak 98 až 100%. A současné negativní výsledky obou testů dávají 99,9% jistotu, že se u pacientky v následujících pěti letech rakovina čípku nerozvine.

Právě na rakovině děložního čípku lze ukázat, jak je možno u většiny nemocných dosáhnout úplného vyléčení, využije-li se dokonale šance, kterou nabízejí pravidelné preventivní prohlídky. Ve stadiu 0 je možné uzdravení prakticky ve všech případech. Ve stadiu I, tzn. je-li nádor ještě omezen na děložní hrdlo, lze očekávat uzdravení téměř v 80 %. Ve stadiu II, kdy nádor zasáhl již sousední orgány, je vyhlídka na uzdravení skoro 60 %. U pokročilých stadií vyhlídka na úplné uzdravení již rychle klesá. Je jasné, že hlavní úsilí preventivních opatření musí směřovat k tomu, aby byla choroba rozpoznána a léčena co nejdříve. Při skutečně časné diagnóze se dosáhne nejen lepších výsledků, ale i samo léčení je pro nemocnou mnohem méně zatěžující.

Je proto žádoucí, aby si žena od určitého věku vyjednala pravidelné preventivní prohlídky a aktivně se zapojila do péče o vlastní zdraví. Nezbytné je ovšem i zapojení diagnostických a lékařských odborníků a státních institucí.

Seminář "Možnosti a perspektivy prevence rakoviny děložního čípku"
Dne 30. 3. 2006 se v prostorách pražské poradny ARCUS – ONKO CENTRUM (Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4, budova A1) uskuteční seminář věnovaný problematice rakoviny děložního čípku. Přednášející budou hovořit např. o vzniku tohoto druhu rakoviny, možnostech léčení a především významu prevence. Seminář je pořádán ve spolupráci s firmou Dynex, s.r.o. v rámci společného projektu „Vzdělávání v laboratorních metodách“. Projekt je součástí programu JPD 3 a je financován z Evropského sociálního fondu, rozpočtu hl. m. Prahy a rozpočtu ČR. Začátek semináře je ve 13:00 hod.
Více informací o semináři získáte na: tsaskova@dynex.cz.


Autor článku: MVDr. Jitka Musilová
Pro konzultaci úprav textu kontaktujte prosím:
Ing. Tereza Šašková
e-mail: tsaskova@dynex.cz
tel: +420 220 303 629
GSM: +420 724 515 517