Evropský kodex proti rakovině 8

Screening prsu.

Ženy od padesáti let by se měly účastnit screeningu prsu zajišťovaného podle kvalitativních směrnic Evropského společenství.
Čtyřicet let klinických pokusů, práce mnoha lékařů a zdravotníků nabízí ženám kvalitní program na včasné zjištění nádorového onemocnění prsu a současně i včasnou léčbu a tím i velkou šanci na vyléčení. Při screeningu je využíván mammograf, který je schopen najít zhoubný nádor v raném stádiu. Výzkumy v evropských zemích potvrzují snížení úmrtnosti žen zařazených do screeningu o 25%.
Do screeningového programu mohou v systému českého zdravotnictví vstoupit ženy, které dosáhly věku 44 let. Screeningový program umožňuje mammografické vyšetření jedenkrát za dva roky a v případě potřeby i doplňující sonografické vyšetření. Tato preventivní vyšetření jsou plně hrazena všemi pojišťovnami. Vstupní podmínkou je doporučení, která vydá buď ošetřující gynekolog nebo praktický lékař, u něhož jste registrovány. Povinnost vydat jednou za dva roky doporučení jim ukládá vyhláška ministerstva zdravotnictví.

Úspěšnost preventivního programu ovlivňuje několik dalších faktorů:
Opakované návštěvy jednoho centra, které je na seznamu pracovišť pověřených prováděním screeningu, umožňující lékařům porovnávání předchozích a současných vyšetření. Tím se zvyšuje přesnost diagnostického procesu.
Ideální každoroční interval mezi vyšetřeními zatím není možno celoplošně nastavit, každá žena má možnost absolvovat v mezidobí mezi dvěma hrazenými screeningovými mammografiemi preventivní vyšetření, které si sama uhradí. Toto doporučení platí zejména pro ženy, které užívají hormonální substituční terapii (FRT), pro ženy, které mají významnou rodinnou zátěž rakovinovým onemocněním a rovněž pro ženy, které již podstoupily chirurgický výkon, byť pro nezhoubné onemocnění. Pravidelnost preventivních prohlídek zvyšuje úspěšnost programu, delší než dvouleté intervaly naopak úspěšnost programu snižují.
Objeví-li se některý z příznaků jako je hmatný útvar v prsu, krvácení z bradavky či její náhlé vtažení, svědivý ekzém bradavky, asymetrický dolíček (vtažení) kůže, zarudnutí či ztluštění kůže prsu, je nutno ihned vyhledat screeningové centrum, přestože jste byly nedávno na vyšetření, při kterém se neprokázalo nic závažného.
Ve velmi malém procentu jsou nádorovým onemocněním prsu ohroženi i muži. I oni by neměli brát na lehkou váhu případné změny v oblasti prsou.
Velmi důležité je pravidelné samovyšetření. Všímejme si každé viditelné změny a každé změny zjištěné pohmatem. Jednoduché úkony prováděné jednou měsíčně při samovyšetření mnohonásobně zvyšují šanci na úspěšné vyléčení, protože čím dříve se začne nádorové onemocnění léčit, tím je větší pravděpodobnost úspěchu. Ani sebemenší podezření na nádorové onemocnění neignorujte. Je lepší jít k lékaři „zbytečně“, než přijít pozdě.

Překlad a úprava: Helena Cuhrová
Bibliografie: European Code Against Cancer and scientific justification (third edition). Europe Against Cancer 2003.

Zpět na "Prevence"