Evropský kodex proti rakovině 6

Dodržujte přesně pravidla ochrany zdraví.

Nevystavujte se působení známých rakovinotvorných látek. Dodržujte zdravotní a bezpečnostní pokyny u látek, které mohou způsobovat rakovinu. Vyhýbejte se radiaci. Dodržujte doporučení radiační hygienické služby.

Jsme ohroženi jednak přirozenými karcinogeny ve svém životním prostředí (příbramské haldy…) a jednak karcinogenními materiály vyrobenými člověkem (barviva, oblečení, plastové doplňky apod.). Vyhýbat se jim znamená značně snížit riziko onemocnění rakovinou.
Omezování individuální osobní dopravy uvnitř měst, celosvětově se prosazující zákazy kouření, důsledné používání osobních ochranných pomůcek a dodržování bezpečnosti při práci s nebezpečnými látkami. To vše jsou projevy lidské kulturnosti a odpovědnosti.
Za nádorová onemocnění vzniklá v důsledku nezdravého pracovního prostředí bývá považována rakovina plic, rakovina močového měchýře a rakovina kůže. Do této skupiny je také zařazována rakovina hrtanu, rakovina jater a leukemie. Několik dalších novotvarů by mohlo být spojováno s rizikovou prací, ale prozatím o tom neexistují přesvědčivé důkazy. Patří k nim např. rakovina ústní dutiny, nosohltanu, ledvin, žaludku, tlustého střeva a konečníku.
V současnosti je 29 látek, skupin látek nebo směsí, způsobujících nádorová onemocnění zařazeno do 1. skupiny (podle organizace IARC v Lyonu ve Francii). Patří sem také 13 průmyslových procesů nebo zaměstnání jako jsou likvidace odpadů nebo povolání natěrače. V zemích EU bylo vyrábění nebo používání některých těchto látek zakázáno. Jiné karcinogeny jako např. dioxiny jsou stále rozšířeny.
Do skupiny A2 bylo zařazeno 35 chemických látek nebo procesů jako pravděpodobně rakovinotvorných. Mnoho z těchto látek je stále mohutně užíváno (např. formaldehyd).
Do skupiny B2 bylo zařazeno více než 200 látek, které jsou člověku nebezpečné už jen při náhodném, krátkodobém styku. Odhaduje se, že začátkem devadesátých let byl v EU nebezpečí působení karcinogenních látek vystaven každý čtvrtý zaměstnanec.
Nejčastější ohrožení přináší sluneční radiace, aktivní a pasivní kouření, ropné exhaláty, radon, dřevěný prach, benzen, azbest, formaldehyd, polycyklické aromatické uhlovodíky, chemické sloučeniny kadmia a niklu a další.
Každý člověk musí dbát sám na své zdraví. Vyhýbat se aktivnímu i pasivnímu kouření, konzumaci znečištěné vody a pokrmů (pesticidní hnojiva apod.). Nebezpečné je bydlení v domech zamořených radonem. Život nám zkracuje nadměrné slunečnímu záření. Vážně nás poškozují průmyslové exhalace.
Přijímají naši zaměstnavatelé důsledná opatření na ochranu svých zaměstnanců? Podporuje naše vláda vědecký výzkum a vydává tolik potřebné zákony na ochranu svých občanů před rakovinou? Je prováděna důsledná kontrola dodržování příslušných ustanovení? Tyto otázky si kladou všichni odpovědní občané v civilizovaném světě.

Přeložila a upravila: Helena Cuhrová
Bibliografie: European Code Against Cancer and scientific justification (third edition). Europe Against Cancer 2003.

Zpět na "Prevence"