Varšavské setkání

PhDr. Jana Filáčková

Ve dnech 26. – 28. listopadu 2004 se ve Varšavě konal 1. Summit Cancer Patiens Advocacy Groups in Central and Eastern Europe (První setkání organizací pacientů s diagnózou rakoviny ve střední a východní Evropě).

Intenzivní dvoudenní jednání bylo zaměřeno hlavně na následující okruhy:

  • vytvoření platformy pro výměnu informací a na sdílení nejlepších zkušeností (best practice) mezi pacientskými skupinami ve střední a východní Evropě a mezi zkušenými partnerskými organizacemi v západní Evropě a v USA;
  • poskytování poradenství organizacím pacientů s rakovinou prsu, prostaty, varlat, CMP, ale i pacientům s AIDS onemocněním;
  • vytváření povědomí o právech pacientů v nových členských zemích EU;
  • diskuse o roli pacientů v procesu rozhodování o zdravotnické péči, kterou procházejí, a o vytváření otevřeného partnerství mezi pacienty, úřady, lékaři a farmaceutickým průmyslem;
  • úvahy o nových, netradičních cestách při utváření uceleného systému zdravotní péče, včetně správné komunikace s pacienty při respektování současných etických nároků.

Důležitost i význam konference podtrhla účast paní Jolanky Kwasniewské, která nejen jako čestný host konferenci zahájila, ale navíc zcela bravurně se znalostí věci celé dopoledne moderovala.

Za českou stranu se jednání kromě zástupkyně Novartisu pí. MUDr. J. Fartelové jednání zúčastnili: Mgr.Jaroslav Czernek, PhDr. Jana Filáčková a Vlasta Kupková. Představitelé jednotlivých členských zemí EU, vč. zástupců z ČR postupně informovali o činnosti jednotlivých pacientských organizacích v jejich zemích, zajišťujících sociální, zdravotní i vzdělávací aktivity ve prospěch zdravotně postižených občanů. Nejvíce pozornosti bylo věnováno legislativě, a to i v celoevropském kontextu. Jednotlivé země z vlastního státního rozpočtu i ze zdrojů Evropské unie realizují řadu projektů, které jistě přispějí k zlepšení kvality života zdravotně postižených lidí na všech možných úrovních.

Ve svém vystoupení jsem se pokusila ostatním účastníkům předat podstatné informace o současných aktivitách nestátních organizací v ČR a přiblížit výchozí filozofii Národního plánu vyrovnávání příležitostí občanům se zdravotním znevýhodněním, který svými dotacemi výrazně podporuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Zapojení ARCUS – ONKO CENTRUM do společenství organizací sdružených v Europa Donně bylo ilustrativně prezentováno v celé šíři jejich aktivit. Cílem prezentace bylo seznámit odborné fórum se šíří pacientských aktivit onkologicky nemocných a přispět k naplnění hesla Evropské pacientské koalice „Nikdy o nás bez nás“. Na základě našeho vystoupení jsme byli osloveni zástupkyněmi Evropské koalice žen s diagnózou rakovina prsu a nabídly nám možnost další spolupráce a součinnosti při utváření léčebné i sociální „politiky“ napříč Evropou.

Témata typu: - jak nejlépe zajistit včasnou diagnostiku karcinomu a jak lze zvýšit kvalitu života lidem k tak vážným onemocněním, jakým je rakovina byla předmětem mnoha zajímavých diskusí i cenným poučením, jak se dá lépe docílit toho, aby svět lékařů i svět pacientů byl světem společným.

Zvláštní pozornost byla také věnována i u nás stále aktuálnímu tématu, především značné absenci osvětových pořadů na toto téma ve veřejných sdělovacích prostředcích a k společnému hledání cest, jak této diskriminaci předcházet.

V závěrečném komentáři představitelů Evropské komise byl velmi kladně hodnocen celkový přínos, rozsah a šíře prezentovaných aktivit, včetně ČR, mj. i ve vztahu k budoucím cílovým představám o společné evropské cestě za lepší akceptaci nemocných v procesu přímé spolupráce s lékaři a tolik potřebné koordinaci tohoto křehkého parterství.

Závěrem považuji za vhodné poděkovat farmaceutické firmě Novartis, která celou konferenci velkoryse sponzorovala a nemalou měrou tak přispěla k výměně cenných zkušeností mezi pacienty z mnoha zemí.